Правила користування сервісом Jetton Box

Ці правила є Договором адресованим особам, що використовують Сервіс Jetton Box (далі також Сервіс) і є офіційною публічною пропозицією. Правила користування Сервісом розроблені з метою врегулювання правовідносин між Користувачами, Продавцями та Сервісом.

Погоджуючись з цими правилами, Ви укладаєте з Адміністрацією Сервісу Договір, що визначає права, обов’язки та гарантії сторін. Правила обов’язкові для виконання під час користування Сервісом.

У разі незгоди Користувача або Продавця з будь-яким із положень цього Договору Користувач або Продавець має право відмовитись від його укладання та негайно припини використання Сервісу. Продовжуючи користування Сервісом Користувач та Продавець підтверджують свою згоду з усіма положеннями цього Договору.

Адміністрація Сервісу, керуючись ст. 634, 641 Цивільного кодексу України, публічно пропонує невизначеному колу осіб можливість отримання послуг через мережу Інтернет, для чого публікує даний Договір (далі – Договір) про наступне:

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Автентифікація — перевірка достовірності пред'явленого користувачем ідентифікатора.

Аккаунт Адміністратора Продавця – обліковий запис в електронному інтерфейсі через який Відповідальна особа Продавця здійснює доступ до Послуг на Сайті від імені Продавця та керування Профілем Продавця, в тому числі але не обмежуючись: вносить інформацію про Пропозиції, їх активність та/або припинення, реєструє Аккаунти Операторів, надає та припиняє до них доступ. Доступ відбувається за допомогою особистих ідентифікаторів доступу (Логін, Пароль). Будь-які дії, що вчиняються через Аккаунт Адміністратора Продавця вважаються діями від імені та в інтересах Продавця.

Профіль Продавця — обліковий запис в електронному інтерфейсі, що містить інформацію про Продавця. Керування відбувається через Аккаунт Адміністратора Продавця. Включає в себе Аккаунти Операторів.

Аккаунт Оператора — обліковий запис в електронному інтерфейсі через який здійснюється доступ до Послуг на Сайті, а саме до функціоналу, що надає можливість здійснювати зарахування та списання Жетонів з Боксу Користувача від імені Продавця. Реєструється Відповідальною особою Продавця. Реєстрація, надання доступу, скасування доступу та видалення здійснюється через Аккаунт Адміністратора Продавця.

Бокс — функціональна сторінка в Мобільному додатку, що має унікальний чотиризначний номер (номер Боксу), який присвоюється Користувачу після встановлення Мобільного додатку та в якому відображаються наявні у користувача Жетони, строк їх дії та умови використання.

Відповідальна особа Продавця (також надалі Відповідальна особа) — фізична особа, що володіє достатнім обсягом повноважень для того щоб діяти від імені Продавця при подачі заявки на реєстрацію Продавця на Сайті, а також використовувати Аккаунт Адміністратора Продавця. Будь-які дії, що здійснюються Відповідальною особою Продавця в рамках Сервісу через Аккаунт Адміністратора Продавця вважаються діями Продавця.

Володілець персональних даних — фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.

Дарування Жетону — дія в результаті якої Жетон, яким володіє Користувач безоплатно переходить у власність іншої особи.

Договір приєднання — пропозиція укласти публічний договір між Користувачем і Адміністрацією Сервісу, що визначає їхні взаємні права та обов’язки щодо надання та отримання послуг через мережу Інтернет (далі - Послуги), а також встановлює правила, обов’язкові для виконання під час користування Сервісом.

Жетон — електронний документ, що функціонує в рамках Сервісу, надає Користувачу право отримати знижку при виконанні умов Пропозиції, має свій унікальний цифровий номер, містить інформацію про Продавця, що його видав, строк використання Жетону, умови використання та розмір можливої знижки.

Згода суб'єкта персональних даних — будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.

Знижка — тимчасове зменшення ціни Товару/Робіт/Послуг, що реалізується покупцю. Розмір знижки, умови її отримання встановлюється та змінюється Продавцем.

Оператор — особа, що працює за трудовим договором або контрактом з Продавцем, до трудових обов’язків якої входить управління касою, продаж товарів та/або послуг, проведення розрахунків.

Користувач — фізична особа з повною цивільною дієздатністю, що звернулась у встановленому цим Договором порядку до Сервісу, для отримання послуг, має телефонний мобільний номер українського оператора +3 80 і використовує Сервіс.

Мінімальний чек — мінімальна вартість Товару/Робіт/Послуг, яку Користувачу необхідно придбати для того щоб скористатись Пропозицією. Встановлюється Продавцем для кожної Пропозиції окремо.

Мобільний додаток — програмне забезпечення з умовною назвою Jetton Box, що призначено для використання Сервісу за допомогою мобільних пристроїв, що працюють на базі операційної системи Android або іншої операційної системи ,наприклад IOS.

Номер Боксу – унікальний чотиризначний номер, що присвоюється Користувачу при встановленні Мобільного додатку та автентифікації через мобільний номер і використовується Користувачем для отримання Жетонів, розпорядження ними та отримання Знижок за Жетонами.

Обмін — взаємне, зустрічне добровільне відчуження одним Користувачем свого Жетону на користь іншого Користувача з метою отримання іншого Жетону від Користувача з яким відбувається обмін, що проходить виключно з використанням Сервісу та неможливо для осіб, які не мають встановленого Мобільного додатку.

Обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу.

Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Продавець — фізична особа підприємець або юридична особа, яка працює на території України, що звернулась у встановленому цим Договором порядку до Сервісу для отримання послуг, пройшла перевірку та модерацію Адміністрацією Сервісу та була зареєстрована на Сервісі, з метою використання Мобільного додатку та веб-інтерфейсу Сайту для поширення умов Пропозицій, видачі та використання Жетонів за допомогою функціоналу Сервісу.

Пропозиція Продавця (Пропозиція) — захід, що здійснюється Продавцем, спрямований на надання Користувачам можливості отримати Жетон та/або реалізацію Товарів/Робіт/Послуг Продавця Користувачам з застосуванням Жетонів, що були отримані від Продавця за виконання умов передбачених для такої Пропозиції або шляхом Обміну Жетонами з іншими Користувачами через Сервіс, або отриманому в подарунок від іншого Користувача на умовах, зазначених в Правилах Користування Сервісом. Користувач вважається таким, що скористався Пропозицією, якщо ним було фактично отримано Жетон за виконання відповідних умов та у випадку придбання Товарів/Робіт /Послуг у Продавця зі Знижкою при пред'явленні Жетона. Пропозиція може бути активною або припиненою у будь-який час на розсуд Продавця.

Розпорядник бази персональних даних - фізична чи юридична особа, якій власником бази персональних даних або законом надано право обробляти ці дані.

Сайт — сукупність веб-сторінок, доступ до яких здійснюється із використанням доменного імені (адреси) www.jettonbox.ua

Служба підтримки — спеціальна Служба Сервісу, яка консультує Користувачів та Продавців за їх запитами, а також виконує інші функції, передбачені цим, шляхи зв’язку з якою вказані на головній сторінці Сайту.

Строк дії Жетону — строк протягом якого особа, яка володіє Жетоном може отримати Знижку, виконавши умови Пропозиції, що встановлені Продавцем для отримання Знижки за таким Жетоном.

Суб'єкт персональних даних — фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних.

Територія роботи Сервісу — територія України.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Адміністрація Сервісу надає Користувачам та Продавцям право використання Сервісу через Мобільний додаток та веб-інтерфейс Сайту на умовах цього Договору з метою поширення умов Пропозицій, отримання, видачі, обміну, дарування Жетонів за допомогою використання функціоналу Сервісу.

2.2. Послуги Сервісу надаються за принципом “як є”. Адміністрація Сервісу не гарантує, що послуги будуть відповідати цілям та очікуванням Користувача, Продавця або будь-яких інших осіб.

2.3. Послуги в розумінні цього Договору являють собою інформаційні послуги, а саме надання Користувачу та Продавцю доступу до Сервісу та використання його функціональних можливостей для взаємодії один з одним.

2.4. Цей Договір поширюється виключно на Територію роботи Сервісу.

3. ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ КОРИСТУВАЧЕМ. ВСТАНОВЛЕННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ.

3.1. Для отримання можливості використовувати Сервіс, Користувач, з використанням мережі інтернет, завантажує Мобільний додаток та встановлює його на своєму мобільному пристрої.

3.2. Користувач підтверджує, що маєте достатню правоздатність та дієздатність для надання згоди з цим Договором.

3.3. Користувач не має можливості використовувати Сервіс без встановлення Мобільного додатку.

3.4. Встановлення Мобільного додатку можливе тільки після автентифікації Користувача за мобільним номером.

3.5. Для роботи з Мобільним додатком Користувач отримує Номер Боксу (також надалі ID). Для отримання Номеру Боксу Користувачу необхідно ввести у відповідне поле Мобільного додатку мобільний номер українського оператора зв'язку.

3.6. Для використання Мобільного додатку необхідно мати номер українського оператора зв'язку, що починається з комбінації цифр +3 80.

3.7. При зміні мобільного номеру телефону Номер Боксу, а також усі нараховані на нього Жетони не зберігаються.

4. ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ ПРОДАВЦЕМ. РЕЄСТРАЦІЯ. ПІДКЛЮЧЕННЯ ОПЕРАТОРІВ.

4.1. Використання Сервісу Продавцем відбувається через веб-інтерфейс Сайту.

4.2. Суб’єкт, що бажає користуватись Сервісом на правах Продавця має право заповнити заявку на Сайті. Зміст та форма заявки можуть змінюватись на розсуд Адміністрації Сервісу.

4.3. Заповнюючи заявку особа, яка її заповнює підтверджує, що має відповідні та достатні повноваження щоб діяти від імені Продавця в рамках Сервісу. Адміністрація Сервісу має право але не зобов’язана вимагати документи на підтвердження повноважень особи, що подає заявку від імені Продавця в Сервісі.

4.4. Після заповнення заявки інформація перевіряється Адміністрацією Сервісу.

4.5. При подачі заявки на Сайті Продавець зобов'язаний надати достовірну та актуальну інформацію для реєстрації Профілю Продавця, включаючи унікальні для кожного Продавця адресу електронної пошти, номер телефону, назву та сайт Продавця. Адміністрація Сервісу залишає за собою право змінювати поля заявки та вимагати від Продавця введення додаткової інформації.

4.6. Продавець несе відповідальність за достовірність, актуальність і повноту наданої для реєстрації інформації, а також її відповідність законодавству України та чистоту від претензій третіх осіб.

4.7. Сервіс не приймає на себе зобов’язань щодо перевірки та зміни інформації, яка надається та вноситься Продавцями.

4.8. Продавець не має права та технічної можливості використовувати Сервіс до реєстрації Профілю Продавця та отримання Відповідальною особою доступу до керівництва ним через Аккаунт Адміністратора Продавця.

4.9. Адміністрація має право зареєструвати Продавця або відмовити йому у реєстрації, на власний розсуд, без пояснення причин.

4.10. Після прийняття Адміністрацією рішення про реєстрацію Продавця в Сервісі для нього реєструється Профіль Продавця. Керування здійснюється через Аккаунт Адміністратора Продавця. Доступ до Аккаунту Адміністратора Продавця здійснюється за допомогою електронної адреси та паролю. Для Аккаунту Адміністратора Продавця пароль встановлюється Відповідальною особою Продавця при першому переході за активним посиланням, що міститься інформаційному листі, що надсилається на електронну адресу Продавця одразу після реєстрації Профілю Продавця.

4.11. За окремим зверненням Продавця, Адміністрація Сервісу може підключити додаткову ідентифікацію Відповідальної особи Продавця при вході в Аккаунт Адміністратора Продавця для авторизації в системі шляхом надсилання цифрового або буквеного коду на мобільний номер Відповідальної особи, що буде вказаний при підключенні такої додаткової ідентифікації.

4.12. Послуга додаткової ідентифікації Відповідальної особи Продавця надається за бажанням Продавця але на розсуд Адміністрації Сервісу. Адміністрація Сервісу має право відмовити у надані такої послуги без пояснення причин.

4.13. Після реєстрації Профілю Продавця та отримання доступу до управління через Аккаунт Адміністратора Продавця, Відповідальна особа Продавця має можливість реєструвати Аккаунти Оператора та надавати до них доступ відповідним Операторам.

5. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Умовами надання Послуг Користувачу є:

5.1.1. ознайомлення Користувача з умовами цього Договору та їх прийняття ;

5.1.2. обов'язкове встановлення Мобільного додатку та авторизація з використанням мобільного номеру українського оператора зв’язку;

5.1.3. наявність у Користувача технічної можливості доступу до мережі Інтернет для отримання Послуги онлайн;

5.1.4. можливість ідентифікації Виконавцем Користувача за номером телефону;

5.1.5. відповідність законодавству України та чистоту від претензій третіх осіб.

5.2. Умовами надання Послуг Продавцю є:

5.2.1. ознайомлення Продавця з умовами цього Договору та інших Договорів, що регулюють відносини між Сервісом і Продавцями та їх прийняття;

5.2.2. обов'язкова подача заявки Продавцем на Сайті з заповненням усіх обов’язкових полів;

5.2.3. реєстрація Профілю Продавця на Сайті;

5.2.4. наявність у Продавця технічної можливості доступу до мережі Інтернет для отримання Послуг онлайн;

5.2.4. можливість ідентифікації Виконавцем Продавця за реквізитами доступу;

5.2.5. відповідність законодавству України та чистоту від претензій третіх осіб.

5.3. Обсяг послуг визначається на розсуд адміністрації Сервісу та узгоджується з кожним зареєстрованим Продавцем окремо в індивідуальному порядку.

5.4. Користувачам, Продавцям та будь-яким іншим особам забороняється:

5.4.1. вчиняти будь-які дії (у тому числі із використанням програмного забезпечення), спрямовані на порушення нормальної роботи Сервісу;

5.4.2. намагатися отримати доступ до будь-якого Профілю Продавця шляхом взлому, підбору пароля або іншим протиправним шляхом;

5.4.3. завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси і інші шкідливі програми;

5.4.4. використовувати автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Сайті і (або) взаємодії з Сайтом та його Сервісами;

5.4.5. здійснювати незаконний збір і обробку персональних даних;

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ СЕРВІСУ

6.1. Адміністрація Сервісу має право:

6.1.1. вносити зміни та/або доповнення до умов Договору в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів та Продавців про внесення таких змін та/або доповнень але з розміщенням нової редакції на Сайті і в Мобільному додатку та повідомленням про зміни/доповнення до умов Договору на Головній сторінці Сайту та Мобільного Додатку;

6.1.2. закрити або призупинити функціонування Сервісу або будь-якої його частини, змінити Сервіс, Сайт, Мобільний додаток повністю або частково без попереднього повідомлення Користувача та Продавця, в тому числі видалити всі Жетони, припинити надання послуг, вносити зміни до інформації Адміністрації Сервісу, що розміщена на Сайті і в Мобільному додатку;

6.1.3. проводити профілактичні роботи для підтримки працездатності та удосконалення Сервісу, Сайту, Мобільного додатку;

6.1.4. змінювати перелік або припиняти надання Послуг;

6.1.5. збирати та систематизувати знеособлені дані для ведення статистки;

6.1.6. надсилати SMS повідомлення на мобільний номер Користувача і Продавця та електронні повідомлення на електронну пошту останніх, що містять інформацію про Сервіс, послуги або інформацію рекламного характеру, тощо.

6.1.7. Адміністрація Сервісу має право направляти Користувачу та/або Продавцю попередження, обмежувати, припиняти доступ до Сервісу, обмежувати або забороняти доступ до Сайту та/або Мобільного додатку, а також приймати технічні та юридичні заходи для того, щоб Користувач та або Продавець не міг користуватися Сервісом, в разі:

- отримання обов'язкових до виконання рішень регулюючих органів України;

- у випадку виявлення факту порушення Користувачем або Продавцем положень даного Договору та/або вимог чинного законодавства України.

- вчинення Користувачем або Продавцем дій, що спричинили або здатні спричинити нанесення шкоди діловій репутації Сервісу;

- на власний розсуд без пояснення причин.

6.1.8. Адміністрація Сервісу має право призупинити доступ Користувача та Продавця до Сервісу у випадку виникнення технічних неполадок на Сайті та або в Мобільному додатку з метою усунення останніх. Адміністрація Сервісу вживає заходів для усунення в найкоротші терміни будь-яких несправностей роботи, але не гарантує відсутності збоїв та помилок. У такому випадку Адміністрація Сервісу не надає жодних гарантій щодо збереження нарахованих Жетонів, що зберігаються в Боксах.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

7.1. Після реєстрації Профілю Продавця Адміністрацією Сервісу, Продавець має право:

7.1.1. отримувати Послуги належної якості;

7.1.2. використовувати відповідні функціональні можливості Сайту для відновлення втраченого паролю;

7.1.3. реєструвати Аккаунти Оператора, надавати до них доступ своїм працівникам та блокувати їх доступ;

7.1.4. визначати умови Пропозицій, їх активний або неактивний статус, умови нарахування Жетонів Користувачам, умови використання Жетонів;

7.1.5. змінювати умови Пропозицій в межах дозволених законодавством України та самостійно несе за це відповідальність;

7.1.6. заповнювати інформацію про Продавця, вказувати точки продажу;

7.2. Продавець зобов’язується:

7.2.1. дотримуватися умов Договору та законодавства України;

7.2.2. не надавати доступ до Аккаунту Адміністратора Продавця та Аккаунтів Оператора або Послуг третім особам, що не мають відповідних повноважень, через електронні системи інформації, в тому числі через Інтернет таким чином, що будь-яка особа може отримати такий доступ з будь-якого місця і у будь-який час за власним вибором;

7.2.3. не порушувати авторські права Сервісу;

7.2.4. дотримуватись вимог законодавства України;

7.2.5. у випадку розміщення персональних даних працівників у Сервісі отримувати їх згоду на таке розміщення;

7.2.6. нараховувати Жетони в Бокс Користувача у випадку виконання ним умов Пропозиції;

7.2.7. надавати знижку за виданими Жетонами протягом Строку дії Жетона на всі Товари та Послуги Продавця окрім тих, що вказані в обмеженні Жетона, в тому числі Користувачам, що отримали такі Жетони шляхом обміну або дарування;

7.2.8. самостійно вести облік виданих Жетонів та використаних жетонів.

7.3. Продавцю забороняється відмовляти в наданні знижки за Жетоном, що вже був зарахований Користувачу за відповідною Пропозицією під час строку дії Жетону;

7.4. Продавець гарантує що:

7.4.1. кожен Жетон, отриманий при виконанні умов Пропозиції, шляхом обміну або дарування та пред’явлений з виконанням усіх вимог Пропозиції під час строку дії такого Жетону буде прийнятим для надання Користувачу знижки за таким Жетоном на тих умовах та в такому розмірі як це було визначено під час видачі Продавцем такого Жетону;

7.4.2. Продавець самостійно відповідає за всіма та будь-якими зобов’язаннями, що виникають перед Користувачами у зв’язку з розміщенням Пропозицій, видачою, обміном, використанням Жетонів та в будь-якому разі і за будь-яких умов Сервіс не відповідає за зобов’язаннями Продавця.

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

8.1. Користувач має право на:

8.1.1. отримання Послуг належної якості;

8.1.2. отримувати та зберігати Жетони в своєму Боксі;

8.1.3. Обмінюватись Жетонами з іншими користувачами;

8.1.4. Дарувати Жетони, в тому числі особами, які не мають встановленого Мобільного додатку за мобільним номером українського оператора зв’язку +3 80.

8.2. Користувач зобов'язується:

8.2.1. дотримуватися умов Договору;

8.2.2. не порушувати авторські права Сервісу;

8.2.3. дотримуватись вимог законодавства України;

8.3. Користувачу забороняється:

8.3.1. вчиняти будь-які дії (у тому числі із використанням програмного забезпечення), спрямовані на порушення нормальної роботи Сервісу;

8.3.2. намагатися отримати Жетони за допомогою втручання в роботу Сервісу;

8.3.3. намагатись продавати Жетони під виглядом їх дарування, обміну або будь-яким іншим способом;

8.3.5. купувати Жетони під виглядом дарування, обміну або будь-яким іншим способом;

8.3.3. завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси і інші шкідливі програми;

8.3.4. вимагати від Адміністрації Сервісу або Продавця надати Жетон у випадку неактивності Пропозиції або зміни її умов Продавцем.

9. ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕРВІСУ

9.1. Адміністрація розглядає заявки Продавців та самостійно і на власний розсуд приймає рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації Продавця. У випадку прийняття позитивного рішення реєструє Профіль Продавця. Доступ до Профілю Продавця надається через Аккаунт Адміністратора Продавця пароль для якого встановлюється Відповідальною особою Продавця при першому переході за активним посиланням, що міститься інформаційному листі, що надсилається на електронну адресу Продавця одразу після реєстрації Профілю Продавця.

9.2. Адміністрація має право відмовити у реєстрації особі, яка бажає зареєструватись на Сайті як продавець без пояснення причин. Цей Договір є лише пропозицією заповнити заявку на Сайті і не створює для Адміністрації Сервісу жодних обов’язків щодо надання послуг усім бажаючим стати Продавцем в розумінні цього Договору.

9.3. Особи, що заповнюють заявку для Продавця погоджуються та усвідомлюють, що у разі відмови їм в реєстрації на Сайті, вони не матимуть жодних претензій до Адміністрації Сервісу.

9.4. Після отримання заявки Адміністрація Сервісу може запросити у заявника додаткову інформація для прийняття рішення щодо реєстрації Продавця на Сайті.

9.5. Після підтвердження реєстрації Продавець може розміщувати умови Пропозицій на Сайті в Профілі Продавця через Аккаунт Адміністратора Продавця. Така інформація автоматично відображається також в Мобільному додатку для Користувачів.

9.6. Продавець зобов’язується, під час активності Пропозицій та розміщення інформації про Пропозиції, дотримуватись вимог законодавства України, зокрема але не обмежуючись законом України «Про рекламу».

9.7. При встановленні, зміні, проведенні, припиненні Пропозицій, внесенні змін до її правил, Продавець зобов’язується дотримуватись вимог законодавства України і гарантує Адміністрації Сервісу, що вся інформація про Пропозиції, всі умови Пропозицій, які завантажуються на Сервіс відповідають вимогам законодавства України, є повними, точними та актуальними.

9.8. Сервіс являє собою лише платформу і не несе жодної відповідальності за дії Продавця, зокрема Адміністрація Сервісу не перевіряє завантажену інформацію на відповідність вимогам законодавства України.

9.9. Умови Пропозиції можуть бути змінені Продавцем в будь-який час та необмежено за кількістю змін.

9.10. Інформація, що завантажена Продавцем у Сервіс може бути видалена Адміністрацією Сервісу в будь-який час і без пояснення причин.

9.11. При зміні умов Пропозиції або її припиненні Жетони, що вже були нараховані Користувачам лишаються дійсними за попередніми умовами. Продавець зобов’язаний надавати знижку за тими правилами, що були дійсні на момент нарахування такого Жетону.

9.12. Для отримання конкретного Жетону Користувач має виконати умови конкретної Пропозиції, що встановлені Продавцем.

9.13. Жетон зараховується до Боксу Покупця Оператором через Аккаунт Оператора. Зарахування Жетону відбувається за Номером Боксу.

9.14. Після зарахування Жетон зберігається у Боксі. Користувач може в будь-який момент перевірити кількість свої Жетонів, строк їх дії та умови використання.

9.15. Після спливу строку дії Жетону він автоматично видаляється з Боксу. В Боксі відображаються тільки дійсні Жетони.

9.16. Користувачі мають право обмінюватись отриманими Жетонами використовуючи функціонал Мобільного додатку. Обмін Жетонами можливий лише між Користувачами, що мають встановлений мобільний додаток та Номер Боксу.

9.17. Будь-який Користувач може подарувати Жетон іншій особі, включаючи осіб, що не мають встановленого Мобільного додатку за номером телефону українського оператора зв’язку.

9.18. У випадку дарування Жетону особі, яка не має встановленого Мобільного додатку, ця особа отримує інформаційне смс повідомлення про дарування їй такого Жетону та можливість його зарахування і використання після встановлення Мобільного додатку. Такий Жетон зберігається в Сервісі і зараховується до Боксу обдарованої особи одразу після встановлення Мобільного додатку та отримання Номеру Боксу. Використовувати подарований Жетон обдарована особа може тільки після встановлення Мобільного додатку та Автентифікації за номером телефону, що був вказаний при даруванні.

9.19. У випадку дарування Жетону особі, що не має встановленого Мобільного додатку, Користувач зобов’язується повідомити обдарованій особі про надсилання їй інформаційного повідомлення та отримати згоду на надсилання такого повідомлення. Здійснюючи Дарування Жетону через Мобільний додаток Користувач підтверджує, що отримав згоду на таке Дарування та надсилання інформаційного повідомлення від обдарованої особи.

9.20. Особа, що не має встановленого Мобільного додатку і Номеру Боксу не має можливості отримати в своє розпорядження та використовувати Жетони.

9.21. Користувач на власний розсуд може використовувати або не використовувати наявні у нього Жетони у спосіб, що визначений цими Правилами та умовами Пропозиції. У випадку виникнення будь-яких суперечностей між умовами Пропозиції та цими Правилами переважна сила надається цьому Договору.

9.22. Для використання Жетону Користувач повідомляє Оператору номер свого Боксу і підтверджує використання такого Жетону за допомогою Мобільного додатку. Без підтвердження використання Жетону через Мобільний додаток використання такого Жетону неможливе.

10. АВТОРСЬКІ ПРАВА

10.1. Всі об'єкти, розміщені на Сайті та в Мобільному додатку, програмний код, торгові марки, а також елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки та інші об'єкти і їх добірки, є об'єктами виключних прав Адміністрації сервісу і інших правовласників, всі права на ці об'єкти захищені. Кожен з вказаних об'єктів не може бути скопійований (відтворений), перероблений, розповсюджений, відображений у фреймі, опублікований, скачаний, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або частково без попереднього дозволу правовласника.

10.2. Ніщо в даному Договорі не може бути розглянуте як передача виключних прав або прав на використання на вказані об’єкти інтелектуальної власності.

10.3. Забороняється будь-яке копіювання інформації з Сайту та/або Мобільного додатку без попередньої домовленості з Адміністрацією Сервісу, крім тієї інформації, що безпосередньо надсилається Користувачу та Продавцю при наданні Послуг, а також інформації, що вводиться Користувачем та Продавцем в систему особисто.

10.4. Копіювання і розміщення на інших ресурсах будь-якої інформації з Сайту та/або Мобільного додатку має супроводжуватися посиланням на джерело та не містити образливої інформації або такої, що може ввести в оману третіх осіб.

10.5. Сайт та/або Мобільний додаток може містити лінки/посилання на Веб-сайти третіх сторін, які не підтримуються Адміністрацією Сервісу. Крім того, інші Веб-сайти також можуть містити посилання на Сайт.

10.5.1. Адміністрація Сервісу не несе відповідальності за зміст цих Веб-сайтів, як не відповідає і за саму наявність таких веб-сайтів чи за будь-які втрати, збитки чи шкоду, що виникають у зв'язку з утриманням цих Веб-сайтів.

10.5.2. Посилання на інші веб-сайти призначені виключно для зручності користувачів, і не мають на увазі схвалення Сервісом даних таких Веб-сайтів або асоціації з їх діяльністю.

10.5.3. Адміністрація Сервісу не несе ніяких обов'язків і відповідальності за використання інших Веб-сайтів, які Користувач та/або Продавець відвідує і використовує на власний ризик.

10.5.4. Адміністрація Сервісу може відмовити третій стороні у дозволі на розміщення гіперпосилання на Сайт. Однак у разі якщо Адміністрація Сайту дає свій дозвіл на таке гіперпосилання, він не несе ніяких зобов'язань по встановленню взаємних гіперпосилань на Веб-сайт третьої сторони.

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

11.1. При користуванні Послугами Користувач та Продавець може надавати інформацію щодо себе або своїх працівників, підрядників, контрагентів, яку Адміністрація Сервісу вправі використовувати для виконання своїх зобов'язань перед Користувачами, Продавцем. Відповідальність за точність та достовірність представлених ним даних несе Користувач, Продавець відповідно.

11.2. Розміщуючи на Сайті свої персональні дані або персональні дані інших осіб, Користувач, Продавець підтверджує, що робить це добровільно, а також що він отримав на це згоду осіб, персональні дані яких надаються.

11.3. У випадку введення персональних даних будь-яких третіх осіб, особа, яка вносить такі дані підтверджує та гарантує Адміністрації Сервісу, що отримала дозвіл на таке введення та використання таких персональних даних згідно чинного законодавства України.

11.4. Суб'єкт персональних даних має право:

11.4.1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

11.4.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

11.4.3. на доступ до своїх персональних даних;

11.4.4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

11.4.5. пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

11.4.6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

11.4.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

11.4.8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

11.4.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

11.4.10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11.4.11. відкликати згоду на обробку персональних даних;

11.4.12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

11.4.13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

11.5. Коли Користувач чи Продавець отримує доступ до Сервісу або використовує його через Мобільний додаток або веб-інтрефейс Сайту, Сервіс автоматично може збирати інформацію про Користувача та Продавця, в тому числі це є:

11.5.1. Лог файли: реєструється інформація про використання Додатку, в тому числі тип використовуваного пристрою, використовуваних функцій, час доступу, і IP-адреса через яку здійснюється доступ.

11.5.2. Інформація про пристрій: збирається інформація про пристрій, який використовується для доступу до Сервісу, включаючи інформацію про програмне забезпечення пристрою та апаратні засоби, унікальні ідентифікатори пристрою, функціональні особливості, інформацію про мережі мобільного зв'язку і часовий пояс, стан системи: процесор, пам'ять, мережу каналів і т.д.

11.5.3. Інформація про використання: збирається інформацію, що відноситься до користування Додатком, в тому числі і дії, записи, досягнення і взаємодії з іншими користувачами, якщо такі є.

11.5.4. Інформація про споживання: збирається інформація про споживчі звички, пов'язані з використанням вами Додатку.

11.5.5. Інформація про активність пристрою: збирається інформація про діяльність пристрою, така як, але не обмежуючись - події блокування, розблокування екрану, дзвінки і т.д. (зміст дзвінків не збирається).

11.5.6. Інформація про Користувача: Можуть направлятись анкети, де Сервіс може ставити питання щодо особистості Користувача- звички, місце розташування, думки і т.д. Вся така інформація, яка збирається при заповненні Користувачем анкет буде знеособлена.

11.5.7. Геолокації: збирається інформацію про ваші геолокації.

11.6. Сервіс буде зберігати і використовувати інформацію на стільки, на скільки необхідно для того, щоб надавати Користувачам та Продавцям послуги і до тих пір, доки таке використання буде визнано Адміністрацією Сервісу доцільним.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. Адміністрація Сервісу, Користувачі та Продавці несуть відповідальність за порушення умов цього Договору відповідно до чинного законодавства України.

12.2. Будь-які спори, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

12.3. За жодних обставин Адміністрація Сервісу не несе відповідальності перед Користувачем, Продавцем або перед будь-якими третіми особами за будь-які непрямі, випадкові, ненавмисні збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликані у зв'язку з використанням Сервісу, вмістом Сайту та/або Мобільного додатку або інших матеріалів, до яких Користувач, Продавець або інші особи отримали доступ за допомогою Сайту.

12.4. Адміністрація Сервісу не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач, Продавець або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даного Договору.

12.5. Адміністрація Сервісу не несе відповідальності за достовірність інформації, опублікованої на Сайті, в Мобільному додатку Користувачами, Продавцями та / або коректність висловлювань Користувачів, Продавців.

12.6. Адміністрація Сервісу не несе відповідальності за:

12.6.1. помилкове зарахування Жетону за невірним Номером Боксу та/або не зарахування Жетону Оператором;

12.6.2. завершений обмін Жетонами, що не влаштовує одну зі сторін такого обміну;

12.6.3. умови Пропозицій, які встановлюють Продавці;

12.6.4. дотримання Продавцями умов Пропозиції, не нарахування Жетонів з вини Продавця, відмову Продавця надати знижку за діючим Жетоном;

12.6.5. роботу Мобільного додатку на певному мобільному пристрої;

12.6.6. порушення в роботі Сервісу, затримки в нарахуванні та/або використанні Жетонів, що пов’язані з порушеннями зв’язку, неможливістю Користувача отримати доступ до мережі інтернет;

12.6.7. технічні неполадки в роботі Сервісу, що пов’язані зокрема з роботою google API, доставкою push від google;

12.6.8. якість надання послуг;

12.6.9. дії Користувачів та Продавців.

12.7. Сервіс не виступає стороною або посередником у будь-яких угодах між будь-якими особами, Користувачами, Продавцями.

12.8. Сервіс не нараховує Жетони, не продає їх, не здійснює обмін або дарування. Усі операції відбуваються виключно між Користувачами, Продавцями та третіми особами.

12.9. Сервіс не приймає жодних скарг від третіх осіб.

12.10. Сервіс не несе жодної відповідальності за наслідки видачі, отримання, обміну, дарування, використання Жетонів.

12.11. Сервіс не несе жодної відповідальності за будь-які податкові зобов’язання, що можуть виникати у Користувачів, Продавців або третіх осіб у зв’язку з використання Сервісу, отриманням, видачою, обміном, даруванням, використанням Жетонів

12.12. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено форс-мажорними обставинами, тобто невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми; війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення юридично засвідчені. Протягом часу дії обставин непереборної сили сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідки форс-мажорних обставин.

12.13. У випадку порушення Продавцем правил цього Договору його Профіль Продавця негайно блокується Адміністрацією Сервісу за таке порушення. Подальша можливість Продавця користуватись Сервісом визначається на розсуд Адміністрації Сервісу.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Договір вважається укладеним з моменту:

13.1.1. завантаження Користувачем Мобільного додатку та автентифікації за допомогою мобільного номеру;

13.1.2. реєстрації Продавця на Сайті.

13.2. Текст даного Договору є відкритим і загальнодоступним. Чинна редакція Угоди розміщується на Сайті та в Мобільному додатку.

13.3. Дана Угода може бути змінена та/або доповнена Адміністрацією Сервісу в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів та Продавців про внесення таких змін та/або доповнень. Усі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. Факт продовження користування Сайтом та Мобільним додатком підтверджує згоду Користувача, Продавця з такими змінами та/або доповненнями.

13.4. До цього Договору і відносин між Адміністрацією Сервісу та Користувачем і Продавцем застосовується законодавство України. Відносини, що не врегульовані цим Договором регулюються чинним законодавством України.

13.5. Жетони, що видаються та існують в межах Сервісу ні в якому разі за жодних умов не можуть вважатись електронними грошима або грошовим сурогатом.

13.6. Продовження використання Сервісу Користувачем, Продавцем після оновлення цього Договору означає повну та беззаперечну згоду Користувача та Продавця з оновленим Договором.

13.7. У разі якщо будь-яка з умов або положень Договору буде визнана будь-яким судом або органом адміністративної влади компетентної юрисдикції недійсним, це не вплине на дійсність або можливість виконання будь-яких інших положень або умов Договору, які залишаються повністю дійсними, якщо інше не передбачено законодавством України.

13.8. Продавці погоджуються і усвідомлюють, що Сервіс не несе жодної відповідальності за виконання Продавцем взятих на себе зобов’язань і у випадку порушення законодавства України, зокрема Законодавства України про захист прав споживачів, вони будуть самостійно відповідати перед Користувачами за такі порушення.

13.9. Продавець, Користувач погоджуються та усвідомлюють, що у випадку порушення ними правил цього Договору, виникнення у Адміністрації Сервісу підозри щодо порушення ними правил цього Договору і у будь-якому випадку, вони можуть бути заблоковані у Сервісі на розсуд Адміністрації Сервісу без роз’яснення причин.

13.10. Сервіс в жодному разі не виступає в ролі податкового, юридичного або іншого консультанта.

13.11. Користувачі погоджуються та усвідомлюють, що у випадку виникнення будь-яких спорів з будь-яким Продавцем, такі спори мають вирішуватись між ними без залучення Сервісу.

13.12. Цей Договір укладений українською мовою, не вимагає двостороннього підписання і дійсний для Сторін в електронному вигляді.